qc

Qc1

سیستم کنترل کیفی در شرکت آهن سان

شرکت آهن سان با تکیه بر تعاریف ذکر شده در استاندارد سري 9000 ارتقاء کیفیت تولیدات خود نموده است و به همین منظور پرسنل کنترل کیفیت در کارگاه شرکت آهن سان جدا از پرسنل ساخت بوده وبا نظارت همه جانبه در تمام پروسه ساخت ،سعی در بهبود کیفیت محصول نهایی رادارند. تهیه و کنترل بر طبق آن انجام Q C PLAN براي هر پروژه در صورت نیاز با توافق کارفرما می شود.


شرکت آهن سان برای بهبود امر کیفیت در پروژه های خود نکات ذیل رابه کار می بندد

Qc2

  • استفاده از جوشکاران باسابقه و دارای گواهینامه
  • استفاده از WPS, PQR تائید شده
  • انجام تست های غیر مخرب (NDT) نظیر RT, PT, UT, MT و... در پروسه ساخت
  • استفاده از ابزار کالیبره که به تائید شرکت های بازرسی معتبر رسیده باشد.